CEZALAR

İDARİ CEZALAR

Bakınız: Tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge 10.04.2014 tarih ve 15341 sayılı bakanlık makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 5

(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapılması koşulu aranan tehlikeli madde sınıfları TEHLİKE SINIFLARI ÖNCELİKLİ KAPSAMA GİREN SEKTÖRLER

  • Sınıf 2: Gazlar Gaz şirketleri ve üretimlerinde gaz kullanan işletmeler
  • Sınıf 3: Yanıcı sıvı maddeler Akaryakıt şirketleri, kimya, boya, gıda, kozmetik
  • Sınıf 4: Yanıcı katı maddeler Maden, otomotiv, kimya, plastik, ahşap
  • Sınıf 5: Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler Kimya, otomotiv, tekstil
  • Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler Tekstil, maden, kimya
  • Sınıf 9: Farklı tehlikeli madde ve nesneler (2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.TEHLİKE SINIFLARI ÖNCELİKLİ KAPSAMA GİREN SEKTÖRLER
  • Sınıf 1: Patlayıcı maddeler ve nesneler Maden, inşaat, mühimmat firmaları
  • Sınıf 6: Zehirli ve bulaşıcı maddeler Hastaneler, ilaç, tıbbi atık
  • Sınıf 7: Radyoaktif malzemeler Enerji, medikal, ilaç YAPTIRIMLAR

Bakınız: Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik resmi gazete tarihi: 24.10.2013, resmi gazete sayısı: 28801. İDARİ PARA CEZASI

Madde 28

(1) 7. maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket edenlere kanunun 26. maddesinin (b) bendine göre 500 (beşyüz) Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.

(2) 14. maddenin 1. fıkrasının (i) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine göre 500 (beşyüz) Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(3) 8. maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden sürücülere, kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendine göre 200 (ikiyüz) Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(4) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre; a) 5. maddenin 4. fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye, 1000 (bin) Türk Lirası, b) 5. maddenin 5. fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye 1000 (bin) Türk Lirası, taşıyıcıya 500 (beşyüz) Türk Lirası ve taşıt üzerindeki işaretleme eksiklikleri için sürücüye 100 (yüz) Türk Lirası, c) 6. maddenin 3. fıkrasına göre “Faaliyet Belgesi” almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, 1000 (bin) Türk Lirası, ç) 9. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden göndericiye, 500 (beşyüz) Türk Lirası, d) 9. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden; gönderene 250 (ikiyüzelli) Türk Lirası, taşımacıya 250 (ikiyüzelli) Türk Lirası, sürücüye 50 (elli) Türk Lirası, e) 9. maddenin 1. fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, 1000 (bin) Türk Lirası, f) 9. maddenin 1. fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden sürücüye, 50 (elli) Türk Lirası, g) 9. maddenin 1. fıkrasının (g) bendine aykırı hareket eden taşımacıya 500 (beşyüz) Türk Lirası, ğ) 33. maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan işletmelere 1000 (bin) Türk Lirası idari para cezası uygulanır. (5) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.11.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI VE DİĞER YAPTIRIMLAR Madde 29 (1) Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, 28. maddede belirtilen idari para cezası, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına, kanunda ve bu yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idari müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.